Zinderend Zuiden najaar 2016

Zinderend Zuiden winter 2016 /2017 Bergeijk

Gemeente Bergeijk

Zinderend Zuiden winter 2016 /2017 Eersel

Gemeente Eersel

Zinderend Zuiden voorjaar 2017 Bergeijk

Gemeente Bergeijk

Zinderend Zuiden voorjaar 2017 Eersel

Gemeente Eersel

Algemene voorwaarden:
Uitgeverij Zinderend Zuiden, gevestigd te Netersel.
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17137418

Artikel 1. Definities
1.1
Tenzij daar uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden van wordt afgeweken, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
Directie: de directie van Uitgeverij Zinderend Zuiden;
Medium: de bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, bedoeld en geschikt om reclame-uitingen van adverteerders te
verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke verveelvoudigde reclame-uitingen en/of
openbaarmakingen;
Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van zijn opdrachtgever,
advertenties aanbiedt ter plaatsing in een van de media die worden uitgegeven door of onder de verantwoordelijkheid van
uitgeverij Zinderend Zuiden;
Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een adverteerder;
Advertentieruimte: de voor een medium in vlaktematen en tijdseenheden overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is;
Advertentiecontract: de overeenkomst tussen Zinderend Zuiden enerzijds en de adverteerder anderzijds aangegaan ter zake van de
plaatsing van advertenties met een bepaalde advertentieruimte;
Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm anders is overeengekomen, zijn enkel en alleen deze algemene voorwaarden
van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van de advertentiecontracten, aangegaan door een adverteerder
met Zinderend Zuiden.
2.2.
Zinderend Zuiden draagt in de aanbiedingen ten behoeve van advertentieplaatsingen zorg voor juiste en complete beschrijving van
de omvang van verspreiding en de formaten van de advertenties. Het door de adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal dient
te voldoen aan de specificaties die door Zinderend Zuiden worden aangehouden.
2.3.
Adverteerders of groepen van adverteerders komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van Zinderend Zuiden of ten
opzichte van een of meer van diens media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven
in de aanbieding van Zinderend Zuiden, zoals bedoeld in de beide voorgaande leden van dit artikel.
2.4.
De adverteerder kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn
eigen bedrijf.
Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17137418.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via onze website www.zinderendzuiden.nl
Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17137418.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via onze website www.zinderendzuiden.nl

Artikel 3. Vaststelling tarieven en condities
3.1.
Zinderend Zuiden stelt zelfstandig en onafhankelijk haar tarieven en condities vast en maakt deze bekend in schriftelijke vorm.
Deze zijn ook te raadplegen via www.zinderendzuiden.nl. De vaststelling van tarieven door Zinderend Zuiden geschiedt steeds exclusief
omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven
door Zinderend Zuiden.
3.2.
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm anders is overeengekomen, wordt Zinderend Zuiden geacht overeenkomsten aan
te zijn gegaan op grond van de door haar vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en condities.
3.3.
In geval van misstelling van een Advertentie kan Zinderend Zuiden de adverteerder de keus voorleggen een reductie te verlenen op
het van toepassing zijnde tarief en/of een voorstel tot herplaatsing tegen gereduceerde prijs, mits de adverteerder binnen drie weken
na de plaatsing van de Advertentie schriftelijk een klacht kenbaar heeft gemaakt.
3.4.
De uitgeverij kan volstaan met het aanbieden van een voorstel tot reductie, indien er sprake is van een dermate belangrijke afwijking
van de plaatsingsopdracht of van dermate ernstige technische fouten bij de plaatsing, dat niet met herplaatsing of rectificatie kan worden
volstaan. Het staat Zinderend Zuiden vrij te bepalen in welke editie(s) de herplaatsing zal worden geplaatst.
3.5.
In geval van een fout of tekortkoming in de Advertentie door toedoen van de adverteerder zelf, zal de adverteerder niet gerechtigd zijn
tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.

Artikel 4. Duur en verbruik van advertentiecontracten
4.1.
Een advertentiecontract wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen wordt een duur van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen, te
rekenen vanaf het moment waarop de eerste Advertentie is geplaatst, doch uiterlijk binnen twee maanden na totstandkoming van
het advertentiecontract.
4.2.
Behoudens het in de volgende volzin bepaalde gaat de duur van het advertentiecontract in op de datum van plaatsing van de
eerste binnen het kader van het advertentiecontract af te nemen Advertentie. Volgt die eerste plaatsing van een Advertentie niet
binnen twee maanden na het aangaan van het advertentiecontract, dan zal het advertentiecontract geacht worden te zijn ingegaan
op de datum, waarop deze twee maanden zijn verstreken.
4.3.
Indien de overeengekomen advertentieruimte niet tijdig is afgenomen, kan de duur van de overeenkomst éénmaal verlengd worden
voor ten hoogste twee maanden ter plaatsing van het restant. Indien de adverteerder de overeengekomen advertentieruimte niet
afneemt is de adverteerder toch het volledige bedrag van de overeengekomen advertentieruimte verschuldigd aan Zinderend Zuiden.
4.4.
Wanneer een advertentiecontract mondeling tussen partijen wordt gesloten, zal Zinderend Zuiden de adverteerder schriftelijk, waaronder
ook wordt verstaan per e-mail, de gemaakte afspraken bevestigen. Indien de adverteerder betwist dat de in die schriftelijke weergave
genoemde afspraken tussen partijen zijn overeengekomen, dient de adverteerder dat binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze
bevestiging aan Zinderend Zuiden kenbaar te maken. Na verloop van die vijf dagen komt de inhoud van de overeenkomst vast te staan.
4.5.
Indien tussen contract-partijen is overeengekomen dat ten behoeve van de adverteerder een tekst-advertentie, verder te noemen
advertorial wordt gereserveerd, is Zinderend Zuiden verplicht deze advertorial te plaatsen binnen de onder lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn.
4.6.
Indien de adverteerder binnen de onder lid 1 van dit artikel bedoelde termijn geen gebruikmaakt van plaatsing van de advertorial,
vervalt het recht op plaatsing van de advertorial.

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging van advertentiecontract
Zinderend Zuiden is bevoegd, geheel naar eigen inzicht en naar haar eigen oordeel, om tussentijds het advertentiecontract met de
adverteerder te beëindigen zonder daartoe schadeplichtig te zijn jegens de adverteerder.
Indien de adverteerder de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, kan hij daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij
Zinderend Zuiden. Zinderend Zuiden is niet gehouden om mee te werken aan de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
Het is aan het oordeel van Zinderend Zuiden of zij bereid is hieraan mee werken. Zinderend Zuiden is hierbij gerechtigd aanvullende
voorwaarden te stellen ingeval zij instemt met een tussentijdse beëindiging.
Indien partijen schriftelijk overeenkomen de van toepassing zijnde overeenkomst te ontbinden, kan Zinderend Zuiden de adverteerder
verplichten dat het verschil wordt bijbetaald tussen het voor de afgenomen advertentieruimte geldende tarief en het voor de
oorspronkelijk overeengekomen advertentieruimte geldende tarief. Ook kan Zinderend Zuiden besluiten de adverteerder de geplaatste
advertorial(s) die geplaatst zijn ten behoeve van de adverteerder en waarvoor geen of een gereduceerd tarief in rekening is gebracht,
alsnog in rekening te brengen tegen het voor de afgenomen advertentieruimte geldende tarief.

Artikel 6. Annuleren van plaatsingsopdrachten op grond van een advertentiecontract
6.1.
Tenzij tussen partijen in een advertentiecontract uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de adverteerder
steeds gerechtigd een reservering of opdracht tot plaatsing van een advertentie te annuleren. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk of
per e-mail uiterlijk 10 werkdagen voor verschijning door de adverteerder te zijn ingediend bij Zinderend Zuiden. Indien Zinderend Zuiden
instemt met het verzoek blijft de adverteerder jegens Zinderend Zuiden gehouden tot voldoening van een annuleringsboete ter hoogte
van 25% van de verschuldigde Advertentieprijs.
6.2.
Indien een adverteerder op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een reservering of opdracht tot plaatsing van een Advertentie
annuleert, is de adverteerder verplicht met Zinderend Zuiden af te spreken op welk moment de geannuleerde reservering of opdracht
tot plaatsing van een Advertentie alsnog geplaatst zal worden. Indien de adverteerder hiertoe zelf niet het initiatief neemt, is Zinderend
Zuiden gemachtigd hiertoe een bindend voorstel te doen aan de adverteerder.

Artikel 7. Redactionele integriteit
7.1.
Het is Zinderend Zuiden niet toegestaan in de als redactioneel aangewezen gedeelten van haar medium of haar media anders dan uit
zuiver redactionele overwegingen verveelvoudigingen en/of openbaarmakingen te laten plaatsvinden aangaande de producten en/of
diensten van adverteerders of mogelijke adverteerders.
7.2.
Indien de reclame-uitingen van een adverteerder, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud
van het medium redelijkerwijs verwacht moet worden, zijn Zinderend Zuiden en adverteerders ertoe gehouden dusdanige
reclame-uitingen te voorzien van:
a. een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord ‘Advertorial’ of anderszins, en
b. een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel
van het medium, en
c. een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de adverteerder
en/of van het product of de dienst aangeprezen in de Advertentie.
7.3.
In de reclame-uitingen van een adverteerder mag, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk voorafgaande toestemming van
Zinderend Zuiden, geen gebruik worden gemaakt van de titel en/of het logo van Zinderend Zuiden en evenmin mag er een direct
verband worden gelegd tussen het medium en de adverteerder, diens onderneming of diens producten en/of diensten op welke wijze
dan ook.
7.4.
Enkel ter beoordeling van Zinderend Zuiden kan een adverteerder in de gelegenheid gesteld worden om in een door Zinderend Zuiden
te bepalen aantal en frequentie, informatieve artikelen te plaatsen waarin algemene informatie verstrekt wordt over de producten
en/of diensten die de adverteerder aanbiedt. Deze artikelen mogen inhoudelijk op geen enkele wijze direct en/of indirect een wervende
of promotionele verbanden leggen met de diensten en/of producten die de adverteerder aanbiedt. Indien Zinderend Zuiden van mening
is dat de tekst inhoudelijk niet voldoet aan deze vorm van ‘content marketing’ heeft de adverteerder geen enkel recht om publicatie van
zijn artikel af te dwingen.
7.5.
De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de teksten, alsmede de foto’s en/of illustraties, van de onder lid 4 van dit
artikel bedoelde redactionele bijdragen. De adverteerder is op de hoogte van het feit dat de door zijn aangeleverde teksten en foto’s/
illustraties geen inbreuk mogen plegen op de rechten van derden.
7.6.
De adverteerder zal Zinderend Zuiden onmiddellijk in kennis stellen als hij niet in staat is tijdig zijn artikel aan te leveren. Het niet publiceren
van zijn artikel ontslaat de adverteerder niet tot de verplichting tot plaatsing van de gereserveerde advertentieruimte.

Artikel 8. Opdrachtvereisten
Het is Zinderend Zuiden niet toegestaan een Advertentie te plaatsen zonder daartoe opdracht te hebben verkregen van of namens
de adverteerder, tenzij in gevallen van overmacht.

Artikel 9. Bewijs(exemplaren)
9.1.
Zinderend Zuiden is gehouden voor elke plaatsing van een Advertentie, met uitzondering van rubrieks- of regeladvertenties in gedrukte
media, de adverteerder een gratis bewijs(exemplaar) te verschaffen van de plaatsing van de Advertentie in de afzonderlijke media,
mits de adverteerder bij de opdracht tot plaatsing daarom heeft verzocht.
9.2.
Bewijsexemplaren worden binnen zeven dagen na de plaatsing van de Advertentie ter beschikking gesteld via
www.zinderendzuiden.nl/bewijsnummer

Artikel 10. Buitenlandse adverteerders
Tenzij anders overeengekomen tussen Zinderend Zuiden en de adverteerder zijn deze algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing
op advertentiecontracten met Nederlandse en buitenlandse adverteerders.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en betaling
11.1.
De adverteerder of zijn opdrachtgever is jegens Zinderend Zuiden aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien
uit een advertentiecontract.
11.2.
Zinderend Zuiden zal de facturen, waarbij voor de plaatsing van advertenties verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht,
niet eerder aan de adverteerder verzenden, dan de datum van plaatsing van de desbetreffende Advertentie, tenzij anders wordt
overeengekomen. De adverteerder is gehouden de factuur te voldoen binnen veertien dagen, doch uiterlijk op de dertigste
dag na ontvangst van de dagtekening van de factuur.
Een en ander laat onverlet het recht van Zinderend Zuiden overeen te komen in het advertentiecontract, dat ter zake van de te factureren
bedragen voorschoten in rekening worden gebracht.
11.3.
Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in het vorige lid genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden,
is de adverteerder Zinderend Zuiden de wettelijke rente verschuldigd.
11.4.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 is Zinderend Zuiden gerechtigd vooruitbetaling van de te plaatsen advertenties of onmiddellijke
betaling van reeds geplaatste advertenties te vorderen, indien de adverteerder aan Zinderend Zuiden een achterstallige schuld
heeft, dan wel indien de adverteerder naar het oordeel van Zinderend Zuiden niet voldoende kredietwaardig is of niet afdoende
inzicht heeft gegeven in de kredietwaardigheid.
Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17137418.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via onze website www.zinderendzuiden.nl

Artikel 12. Berekening technische kosten
Indien een adverteerder aan Zinderend Zuiden geen goed en compleet materiaal, geschikt voor plaatsing van een Advertentie in
het desbetreffende medium, aanlevert, is Zinderend Zuiden gerechtigd aan adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra technische
kosten in rekening te brengen. Tenzij tussen partijen omtrent de berekening van technische kosten uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is of wordt overeengekomen, bedragen deze kosten 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking
hebben. Het bedrag van deze kosten is steeds verschuldigd zonder enige aftrek van kortingen die op het bedrag van de plaatsing
kunnen zijn overeengekomen.

Artikel 13. Omzetting losse advertenties in advertentiecontracten
Losse advertenties kunnen - indien de adverteerder zulks verlangt - worden begrepen in een later overeen te komen advertentiecontract,
met dien verstande dat in zodanig geval aan het advertentiecontract terugwerkende kracht wordt verleend over een periode van ten
hoogste vier maanden voorafgaande aan de maand waarin het advertentiecontract werd aangegaan, dan wel tot de datum van plaatsing
van de eerste losse Advertentie, indien deze datum binnen de voormelde periode valt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders wordt overeengekomen.

Artikel 14. Overige regels voor de uitgeverij
14.1
Het is Zinderend Zuiden en haar adverteerders niet toegestaan in publicaties mededelingen op te nemen of te doen opnemen over
bijvoorbeeld prijs, aard, waarde of bruikbaarheid van een artikel of dienst, waarvan zij moeten begrijpen, dat daardoor het algemeen
belang of de bonafide handel geschaad of het publiek misleid kan worden of het reclamewezen gevaar kan lopen in diskrediet te
geraken; dientengevolge hebben zij onder meer de aanwijzingen van het Commissariaat voor de Media, de Reclame Code Commissie
en haar beroepsinstantie (het College van Beroep) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad
Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) of hun rechtsopvolgers, op te volgen.
14.2
Ongeacht de bepalingen van de wet zijn Zinderend Zuiden en haar adverteerders gehouden zich ervoor in te spannen, dat nabootsing
van verpakkingen, reclameteksten of slagzinnen van een concurrent en - in het algemeen - alle reclame, welke bij het publiek kan leiden
tot verwisseling, misleiding of verwarring van soortgelijke artikelen, bedrijven of zaken, achterwege blijft.
14.3
Het is Zinderend Zuiden niet toegestaan onjuiste en/of misleidende mededelingen te doen of voorstellingen te wekken over de
oplage en/of het publieke bereik van haar medium, voor zover de onjuistheid respectievelijk misleidende en verwarring-wekkende
eigenschappen van die mededelingen haar bekend waren of redelijkerwijze bekend behoorden te zijn.
Onder misleidende mededelingen in de hier bedoelde zin valt ook de mededeling omtrent de oplage van het betreffende medium.
14.4
Zinderend Zuiden is gehouden op haar briefpapier, drukwerk en in het algemeen op uitingen gericht op het tot stand komen of het
doen tot stand komen van advertentiecontracten, duidelijk een in het oog lopende mededeling te doen, dat alle opdrachten
worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig haar algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Eindhoven.
14.5
Zinderend Zuiden is verplicht tot geheimhouding van de haar verstrekte opdrachten tot plaatsing van advertenties,
waaronder begrepen al die gegevens, welke de adverteerder aan Zinderend Zuiden in verband met deze opdracht toevertrouwt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en overmacht
15.1.
Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Zinderend Zuiden is zij voor schade, waaronder indirecte schade
en gevolgschade - van welke aard ook - ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, niet verder aansprakelijk
dan het bedrag, waarvoor de plaatsing van de Advertentie is aangenomen.
15.2.
Zinderend Zuiden is niet aansprakelijk voor schade die bij adverteerders optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van
Zinderend Zuiden, waaronder begrepen stakingen, waardoor de plaatsing van advertenties, dan wel de verspreiding of doorgifte
daarvan, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd.
15.3.
De adverteerder is gehouden Zinderend Zuiden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interesten welke voor
Zinderend Zuiden mochten ontstaan als gevolg van vorderingen welke derden ter zake van de uitvoering van de opdracht tegen
Zinderend Zuiden mochten instellen. Deze vrijwaring geldt onder meer voor vorderingen van derden ter zake van inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17137418.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te raadplegen via onze website www.zinderendzuiden.nl

Uitgeverij Zinderend Zuiden
Beemke 49
5534 AG Netersel
Tel. 0497681155
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.zinderendzuiden.nl
RABO: NL80 RABO 0191 8805 23
K.v.K.: 17137418